fbpx

SALGS- og ABONNEMENTSVILKÅR – WebTrack

1 GÆLDENDE ABONNEMENTSVILKÅR
1.1 Ved leje/køb af hardware og det løbende abonnement (herefter benævnt ”Systemet”) gælder nedenstående vilkår.
1.2 Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftalens indgåelse.

2 EJENDOMSRET
2.1 Systemet består af hardware (GPS-bokse) leveret af r2pTracking ApS ved indgåelsen af abonnementet.
2.2 r2pTracking ApS har ejendomsretten til det i Systemet indeholdt kortsystem, inkl. alle informationer. R2pTracking ApS er berettiget til vederlagsfrit og til enhver tid at benytte de indkomne data fra Systemets hardware (GPSboksene) til kommercielt brug.
2.3 Det leverede hardware (med undtagelse af de af teleselskaberne leverede dele) forbliver r2pTracking ApS’ ejendom, indtil betaling ved køb af hardware er erlagt fuldt ud, herunder påløbne renter og omkostninger.

3 INSTALLATION
3.1 Kunden kan efter aftale med r2pTracking ApS selv installere det udstyr, der følger med Systemet, jf. stk. 3.2.
3.2 Hvis kunden selv installerer og monterer det leverede udstyr, påtager r2pTracking ApS sig intet ansvar, og kunden kan således ikke påberåbe sig mangler eller forsinkelse, som skyldes fejlmontering eller fejlinstallation.
3.3 I aftalen mellem kunden og r2pTracking ApS er prisen for installation af Systemet altid specificeret særskilt.
3.4 Kørende montør tillægges miljøafgift og forbrugsgodsafgifter efter de til enhver tids gældende satser.

4 ABONNEMENTSVEDERLAG
4.1 Abonnementsvederlaget beregnes fra tidspunktet for levering af Systemet.
4.2 I abonnementsvederlaget er indeholdt net- og brugeradgang til r2pTracking ApS’ kortsystem.
4.3 Abonnementsvederlaget pristalsreguleres én gang årligt.
4.4 r2pTracking ApS forbeholder sig retten til regulering af abonnementsvederlaget med øjeblikkelig virkning i tilfælde af prisstigninger på datatrafik eller ændringer i offentlige afgifter.

5 BETALINGSBETINGELSER
5.1 Betaling af skyldige beløb anses for rettidig, når betaling er modtaget senest 8 dage efter datoen for udstedelse af faktura.
5.2 Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er r2pTracking ApS berettiget til øjeblikkeligt at lukke for kundens adgang til kortsystemet. r2pTracking ApS kan endvidere afkræve kunden et gebyr samt forrente det til enhver tid skyldige beløb med 2,00 % pr. påbegyndt måned.
5.3 Kunden er, uanset om denne har indsigelser eller modkrav, ikke berettiget til at undlade betaling af fakturerede beløb.
5.4 Faktura-håndteringsgebyr tillægges alle fakturaer, pt. Dkr. 29,50
5.5 Reklamationer over leverancer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer, hvorfor kundens tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som misligholdelse.

6 OPSIGELSE
6.1 Abonnementsaftalen kan af begge parter opsiges efter 24 måneder med 3 måneders varsel. Dog tidligst til faktureret abonnementsudløb.
6.2 I tilfælde af opsigelse fra r2pTracking ApS’ side, er kunden ikke berettiget til kompensation.

7 MANGLER
7.1 Kunden skal uden ugrundet ophold underrette r2pTracking ApS om mangler ved systemet, som kunden er eller ved almindeligt dagligt brug burde være blevet opmærksom på.
7.2 Undlader kunden dette, kan kunden ikke gøre krav gældende mod r2pTracking ApS i anledning af de pågældende mangler.

8 ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1 I tilfælde af mangler ved Systemet eller forsinkelse, som r2pTracking ApS er ansvarlig for, kan r2pTracking ApS’ erstatningsansvar ikke overstige et beløb svarende til det af kunden betalte abonnementsvederlag for de seneste 12 måneder inden skaden eller forsinkelsen.
8.2 r2pTracking ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der skyldes driftsproblemer hos r2pTracking, teleoperatør eller leverandør af de af Systemet benyttede digitale landkort.
8.3 r2pTracking ApS hæfter i intet tilfælde for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

9 FORCE MAJEURE
9.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for r2pTracking ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke selv har kontrol over, såsom naturkatastrofer, brand, krig, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.
9.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 12 uger, skal såvel r2pTracking ApS som kunden være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette anses for misligholdelse.

10 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER
10.1 r2pTracking ApS er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter i henhold til abonnementsaftalen med kunden til tredjemand uden kundens accept.

11 DATABESKYTTELSE (GDPR)
11.1 r2pTracking ApS behandler, som databehandler, kunders persondata efter instruks fra kunden og i henhold til den indgåede databehandleraftale.
11.2 I det omfang r2pTracking ApS bistår kunden med ydelser i henhold til databehandleraftalen, som denne er forpligtet til at levere, har r2pTracking ApS krav på særskilt vederlag herfor.
11.2.1 r2pTracking ApS betalbare ydelser i henhold til databehandleraftalen vedrører (i) bistand til kunden ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til kompetente tilsynsmyndigheder og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de registrerede, når kunden er forpligtet dertil. (ii) Bistand til kunden med opfyldelse af kundens forpligtelse til at håndtere anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som er fastlagt i persondataloven og Databeskyttelsesforordningen. (ii) Bistand med udførelse af konsekvensanalyser og forudgående høring af kompetente tilsynsmyndigheder. (iv) r2pTracking ApS deltagelse i revisioner og inspektioner af r2pTracking ApS sikkerhedsnivaeu og i r2pTracking ApS overholdelse af databehandleraftalen. Sådanne revisioner kan også udføres af en revisor eller en kompetent tredjemand, bemyndiget af kunden. Tilsyn og adgang til r2pTracking ApS lokationer og information er herudover altid undergivet en accept af r2pTracking ApS og evt. underdatabehandleres sikkerhedsforskrifter. Benyttes en tredjemand til gennemførelse af inspektioner, skal sådan tredjemand forinden tiltræde en sædvanlig tavshedserklæring direkte overfor r2pTracking ApS (v) Resulterer ændringer hos Kunden i et behov for at ændre sikkerhedsforanstaltninger eller behandlingsaktiviteter hos r2pTracking ApS, skal kunden afholde r2pTracking ApS omkostninger ved forbrugte ressourcer hertil. Ændringerne aftales særskilt forinden ændringerne foretages. (vi) Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden på Kundens anmodning.
11.3 Vederlag for ydelser beskrevet i 11.2.1 opgøres efter medgået tid, og r2pTracking ApS gældende timesatser.

12 LOVVALG OG VÆRNETING
12.1 Tvister skal afgøres efter dansk ret ved retten i Viborg.

Salgs- & handelsbetingelser – webTour

1. INDLEDNING

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser fremsendes sammen med tilbud og anses som accepteret ved accept af tilbud. Kunde skal ved aftaleindgåelse oplyse CVR nummer, og det er kundens ansvar at holde webTour orienteret om eventuelle ændringer i adresse, ejerskabsforhold og virksomhedstype. I forbindelse med handel med privatpersoner skal kunden være myndig for at kunne tegne aftale med webTour. Det er ikke tilladt at anvende webTour’s services til mere end én virksomhed, for eksempel ved at dele et web-hotel mellem flere virksomheder.

2. PRISER OG LEVERING

Alle priser er ekskl. moms, fragt og evt. transportomkostninger og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer medmindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept -og leveringsfrist. Enhver forsendelse sker for kundes regning og risiko.

Specielt angående levering af CMS-løsninger
Angående levering af techCMS
Al design må efter levering og betaling benyttes af kunden. Al kode for at afvikle techCMS tilhører webTour. techCMS kan kun leveres, når dette afvikles hos webTour. Omkostning til drift og domæner betales altid forud.

Angående levering af Umbraco CMS
Al design må efter levering og betaling benyttes af kunden. Brugsretten af Umbraco og de dertilhørende standardmoduler tilhører kunden jf. Umbraco specificerede Open Source-licenser (se mere på www.umbraco.org). Kundetilpassede moduler udviklet specifikt til kunden tilhører webTour medmindre andet er aftalt skriftligt.  Løsninger leveret med Umbraco CMS, leveres med en aftalt version af Umbraco og følgende standard pakker:

  1. Google Analytics værktøj integreret i løsningen.
  2. SEO (Søgemaskineoptimering).
    • SEO-titel, beskrivelser og nøgleord –der fremmer placeringen i søgemaskiners resultater f.eks. på Google.dk.
    • Sitemap – en liste over løsningens sider.
    • txt – en fil der bestemmer BOT’s (Crawlers) adfærd når de besøger løsningen.
  3. Grundlæggende beskyttelse af e-mailadresse og formulere i mod ’Spambots’.

Bemærk at enkelte standard pakker er vedligeholdt af tredjepart og kun godkendt til specifikke versioner af Umbraco.
Derfor forbeholder vi os retten til at kunne ændre/fjerne eller forbedre standardpakkerne til en hver tid.
Endvidere skal det bemærkes, at SEO er en grundlæggende teknisk opsætning, men at det er kunden selv, der er ansvarlig for indtastning af relevante søgeord, beskrivelser m.m.

Evt. efterfølgende opdatering af løsningen til nye versioner, kan ske, ved indgåelse af en ny aftale.

Browser-kompatibilitet webTour overholder så vidt muligt de åbne standarder for webudvikling og forsøger at understøtte de nyeste versioner af markedets førende browsere. I praksis vil det sige, at vi garanterer optimalt udseende og funktionalitet i Chrome og Edges nyeste version og versionen før, og kompatibelt design og funktionalitet i Firefox og Safari, begge nyeste versioner. Ønskes garanti for understøttelse af design og funktioner i andre browsere såsom Opera, Mozilla SeaMonkey, Konqueror etc. kan dette sikres/leveres mod merbetaling. webTour yder produktion af mobile websites, som understøttes af ”Android” og ”IOS” systemerne. webTour understøtter som udgangspunkt ingen andre mobilsystemer end de nævnte.

Specielt angående levering af techCMS, web- og mailhotel
Domæner – Alle domæner registreres primært igennem GratisDNS.dk og danske domæner er underlagt DIFO`s gældende regelsæt. Kunden angives om muligt som registrant. webTour som fuldmægtig og af praktiske grunde som betaler. webTour forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise registrering eller flytning af domæne, hvis domænet vurderes at krænke tredjemands rettigheder.

Trafik og serverforbrug – Som udgangspunkt har kunden mulighed for trafik op til 5 GB pr. måned samt den aktuelle gældende serverplads pr. måned for sine produkter hos webTour. Dette er betinget af, at følgende retningslinjer overholdes: Produkter fra webTour må ikke benyttes til fremvisning af materiale der ifølge dansk lov er dømt illegale herunder racisme, pædofili med mere, materiale som webstedets ejer ikke har ophavsret til eller reproduktionstilladelse til samt materiale som webTour finder anstødeligt. I tvivlsspørgsmål bør webTour altid kontaktes. Hvis den totale trafikmængde overstiger 5 GB pr. måned, og/eller det samlede CMS serverforbrug overstiger den aktuelle gældende serverplads pr. måned eller e-mail serverforbrug overstiger den aktuelle gældende serverplads pr. måned, vil kunden modtage særskilt faktura herfor.

Levering af E-mail – webTour kan ikke drages til ansvar for e-mail, der ikke kan leveres til f.eks. Hotmail-adresser og andre lignende mailtjenester. Levering til/via disse tjenester er underlagt bestemmelser fra 3. mand, hvor webTour ikke har nogen indflydelse.

Specielt angående levering af webhotel
Scripts – For kunder med mulighed for at afvikle egne scripts gælder, at afviklingen af scripts ikke må genere de andre kunder på serverne eller resultere i direkte nedbrud på serveren. Dette defineres ved scripts, der overlagt bruger fuld CPU-kraft i mere end 10 sekunder. Overskrides denne grænse er webTour berettiget til at stoppe kundens produkt indtil belastningen ophører.

Specielt angående levering af techBackup
Såfremt der ønskes hjælp til at retablere af computer med de data, der ligger som backup i techBackup kan dette gøres på time- betaling ifølge vores gældende prisliste.

Angående levering af webTour og webTour Transport på en lejeaftale
Opstartsgebyret og de første 3 måneders leje skal være webTour i hænde, før opstart af undervisning og installation bliver udført. For kunder der vælger at indgå en lejeaftale om brugen af webTour eller webTour Transport gælder det, at der er en bindingsperiode på 12 måneder fra lejeaftalens indgåelse. Herefter gælder de almindelige opsigelsesforhold der fremgår i dette dokument, eller man kan vælge at forlænge lejeaftalen. Alternativt kan kunden træde ud af lejeaftalen og overgå til almindelige betingelser for driftsafvikling af en webTourløsning. I disse tilfælde aftales betingelser i den forbindelse med den enkelte kunde, således det modsvarer det behov og det antal vogne kunden har.

3. OPSIGELSE
Alle produkter skal opsiges skriftligt. Opsigelse fra kunde kan kun finde sted med løbende måned + 30 dages varsel. Evt. faktureret eller skyldigt abonnement skal betales selvom der indsendes opsigelse. Dette gælder dog ikke ved misligholdelse, hvor opsigelsen er øjeblikkelig. Ved opsigelse fra webTour’s side vil evt. forudbetalt abonnement blive tilbagebetalt. Efter opsigelse slettes kundes data. Selvom et domæne flyttes (redeligeres) væk fra webTour’s servere eller slettes af DK Hostmaster, skal der ske en skriftlig opsigelse af de produkter, som domænet er tilknyttet hos webTour.

4. TILBUD
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er anført i fremsendt tilbud. Såfremt kunde ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af webTour’s standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Programmer, udstyr og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som webTour’s ejendom.

5. EJENDOMSRET
Ejendomsretten, copyright og andre rettigheder til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren indtil disse er fuldt og helt betalt af kunde. Kunde har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. webTour har fra evt. ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensere produkter. Det er ikke tilladt for kunde at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkivering eller at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

6. ORDRE
Et køb er endeligt, når webTour skriftligt har modtaget en bekræftet accept på fremsendt tilbud og ikke uden ugrundet ophold har gjort indsigelse på den efterfølgende fremsendte ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra webTour, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for kundes regning og risiko.

7. LEVERINGSTID
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på kundes specifikationer af varen/ydelsen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke kunden ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til webTour om at berigtige forholdet, og webTour ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes kundes forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. FORCE MAJEURE
webTour hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for webTour’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen/ydelsen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal webTour dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud/ordrer.

9. MANGLER
webTour indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer/ydelser er af sædvanlig god kvalitet. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, der kan henvises til produktion i webTour, påtager webTour sig efter eget valg at være behjælpelig med mulige tilretninger. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for webTour. webTour hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end webTour, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

10. BETALING
Betalingsbetingelserne for den enkelte ordre er altid anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført, gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis kundes betalingsevne efter aftalens indgåelse efter webTour’s skøn forringes væsentligt, eller såfremt webTour ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis intet andet er aftalt, betales der altid 12 måneder forud for alle abonnementstyper og domæner. Såfremt en faktura ikke betales rettidigt, vil der blive udsendt 2 rykkere med rykkergebyr. Er restancen ikke betalt 10 dage efter udsendelse af 2. rykker, lukkes for samtlige af kundens produkter hos webTour og sagen overgår uden yderligere varsel til retslig inkasso med yderligere omkostninger for kunden. Genåbning af serverunderstøttede produkter/funktioner sker mod betaling efter nærmere aftale. Der foretages en prisregulering på driftsomkostningerne én gang årligt med mindst 3%.

11. PRODUKT- OG ØVRIGT ANSVAR
Forvolder et af webTour’s leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter webTour alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges webTour. webTour hæfter ikke for skader på kundes eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. webTour fraskriver sig ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af kunde og for produkter fremstillet af kunde, hvori indgår materialer leveret af webTour, medmindre skaden kan henføres til webTour’s produkt. Såfremt webTour måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til kunde, er kunde forpligtet til at holde webTour skadesløs i samme omfang, som webTour ovenfor har begrænset sit ansvar. Det er til fulde kundens ansvar at kundens data på serveren hos webTour overholder gældende dansk lov, samt overholder de skrevne og uskrevne love omkring brugen af Internettet. webTour fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte/ indirekte tab. Dette gælder uanset årsagen til tabet af data. Skulle et tab alligevel afstedkomme erstatningsansvar er det samlede erstatningsbeløb begrænset til den indbetalte serviceaftalebeløb for det aktuelt leverede produkt. Specielt ifm. aftale om en 100 % hosting-løsning – hvilket ikke omhandler levering af techCMS, seoSafe, infokanaler, techBooking, techBackup eller webTour – er det altid kundens ansvar at opbevare en opdateret backup lokalt, også selvom webTour leverer et backup-produkt i forbindelse med den aktuelle hosting-løsning.

12 DATABESKYTTELSE (GDPR)
12.1 r2pTracking ApS behandler, som databehandler, kunders persondata efter instruks fra kunden og i henhold til den indgåede databehandleraftale.
12.2 I det omfang r2pTracking ApS bistår kunden med ydelser i henhold til databehandleraftalen, som denne er forpligtet til at levere, har r2pTracking ApS krav på særskilt vederlag herfor.
12.2.1 r2pTracking ApS betalbare ydelser i henhold til databehandleraftalen vedrører (i) bistand til kunden ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til kompetente tilsynsmyndigheder og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de registrerede, når kunden er forpligtet dertil. (ii) Bistand til kunden med opfyldelse af kundens forpligtelse til at håndtere anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som er fastlagt i persondataloven og Databeskyttelsesforordningen. (ii) Bistand med udførelse af konsekvensanalyser og forudgående høring af kompetente tilsynsmyndigheder. (iv) r2pTracking ApS deltagelse i revisioner og inspektioner af r2pTracking ApS sikkerhedsnivaeu og i r2pTracking ApS overholdelse af databehandleraftalen. Sådanne revisioner kan også udføres af en revisor eller en kompetent tredjemand, bemyndiget af kunden. Tilsyn og adgang til r2pTracking ApS lokationer og information er herudover altid undergivet en accept af r2pTracking ApS og evt. Underdatabehandleres sikkerhedsforskrifter. Benyttes en tredjemand til gennemførelse af inspektioner, skal sådan tredjemand forinden tiltræde en sædvanlig tavshedserklæring direkte overfor r2pTracking ApS (v) Resulterer ændringer hos Kunden i et behov for at ændre sikkerhedsforanstaltninger eller behandlingsaktiviteter hos r2pTracking ApS, skal kunden afholde r2pTracking ApS omkostninger ved forbrugte ressourcer hertil. Ændringerne aftales særskilt forinden ændringerne foretages. (vi) Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden på Kundens anmodning.
12.3 Vederlag for ydelser beskrevet i 12.2.1 opgøres efter medgået tid, og r2pTracking ApS gældende timesatser.

13. AFGØRELSE AF TVISTER
Retsforholdet ifølge nærværende bestemmelser og disses fortolkning afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole og med Retten i Roskilde som aftalt værneting.